Regulamin

Ważne informacje dotyczące wypowiedzenia Członkostwa Premium

Jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że każda umowa dotycząca płatnego członkostwa przedłuża się automatycznie o wybrany przez Użytkownika w umowie okres, jeśli Użytkownik nie wypowie jej przed upływem terminu obowiązywania umowy z zachowaniem 14-sto dniowego okresu wypowiedzenia. Dokładne informacje na temat tego, jak w szybki sposób wypowiedzieć Twoje Członkostwo Premium, znajdziesz poniżej i także w dziale Pomoc. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Regulamin- aktualizacja z dnia kwiecień 2017

Warunki korzystania z serwisu eDarling.pl

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu eDarling, prowadzonego przez spółkę Spark Networks Services GmbH z siedzibą w Niemczech, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin, zarejestrowany w Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 115958 B, sąd rejestracyjny: AG Charlottenburg (Berlin) (dalej: „eDarling”).

Serwis eDarling skierowany jest do osób poszukujących trwałego związku. Z tego powodu nie jest przeznaczony dla osób będących w związku małżeńskim, chyba że toczy się postępowanie rozwodowe. Wskazanie stanu cywilnego jest wymagane w ramach procedury (zawarcia umowy o Członkostwo Podstawowe) poprzez
zaznaczenie właściwego pola wyboru. Zgodnie z punktem 5.h niniejszego Regulaminu, podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do wypowiedzenia przez eDarling umowy o bezpłatne Członkostwo Podstawowe lub o płatne Członkostwo Premium.

Wszystkich Użytkowników serwisu eDarling.pl obowiązują wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu. Roszczenia Użytkowników odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Zakres świadczenia usług

a. eDarling jest internetowym serwisem randkowym, oferującym usługi bezpłatne oraz płatne. Użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych eDarling, w której widoczne są profile innych Użytkowników oraz informacje na ich temat. Serwis eDarling jest dostępny pod różnymi adresami, między innymi www.edarling.pl, jak również poprzez strony partnerów biznesowych, z którymi serwis jest zintegrowany.
b. Rejestracja w serwisie eDarling, polegająca na zawarciu umowy o Członkostwo Podstawowe, jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może jednokrotnie wypełnić test osobowości, a następnie założyć i uzupełnić swój profil. eDarling przedstawia każdemu Użytkownikowi propozycje dopasowanych do niego partnerów (usługa bezpłatna dostępna również w ramach Członkostwa Podstawowego).
c. Użytkownicy, którzy dokonali bezpłatnej rejestracji (zawarli umowę o Członkostwo Podstawowe), mają możliwość wykupienia płatnego członkostwa. Po uiszczeniu należnej opłaty Użytkownicy Premium mogą w pełni korzystać z usług serwisu, należących odpowiednio do określonego rodzaju członkostwa. Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach świadczenia usługi oraz o warunkach płatności przed zawarciem
umowy o płatne członkostwo. Zawarcie umowy o płatne członkostwo oraz zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia płatności następuje, zgodnie z pkt 2.d poniżej, w momencie potwierdzenia przez eDarling zamówienia płatnego członkostwa na skutek kliknięcia przez Użytkownika zamówienia płatnego członkostwa i wynikających z niego zobowiązań płatniczych.
d. eDarling może zlecić świadczenie części lub całości usług firmom trzecim, jedynie w przypadku, gdy użytkownicy serwisu nie poniosą żadnych strat z tego tytułu.
e. eDarling nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości. eDarling nie ponosi więc odpowiedzialności za nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy żadnej znajomości. Nie dotyczy to sytuacji, w której częścią określonego płatnego członkostwa jest tzw. usługa gwarancji kontaktu (dalej: „Gwarancja Kontaktu”). Jeśli zawarta umowa zawiera zapis dotyczący Gwarancji Kontaktu, obowiązują wówczas następujące warunki szczególne: w przypadku 6-miesięcznego płatnego członkostwa – zagwarantowanych jest co najmniej 10 Kontaktów, w przypadku 12-miesięcznego płatnego członkostwa – co najmniej 20 Kontaktów. Przy czym pod pojęciem Kontaktu rozumiana jest (1) każda sformułowana przez Użytkownika wiadomość, będąca odpowiedzią na uśmiech, pytanie lub krótką wiadomość otrzymaną od innego Użytkownika lub (2) każda wiadomość otrzymana od innego Użytkownika, będąca odpowiedzią na wysłany mu przez Użytkownika uśmiech, pytanie lub wiadomość. Aby móc dochodzić roszczeń wynikających z Gwarancji Kontaktu, Użytkownik musi spełnić następujące warunki: w wypadku 6-miesięcznego płatnego członkostwa podjąć co najmniej 4, a w wypadku 12-miesięcznego członkostwa, co najmniej 8 prób nawiązania kontaktu w formie osobiście sformułowanej i wysłanej wiadomości; starannie i kompletnie wypełnić pola w zakładce „Mój profil” oraz „Szukam”; wstawić co najmniej jedno zdjęcie profilowe; posiadać aktywne konto Użytkownika Premium; regularnie, tzn. nie rzadziej niż raz na tydzień, logować się na stronie eDarling. Ponadto, Użytkownik musi wysłać informację o zamiarze skorzystania z roszczeń wynikających z Gwarancji Kontaktu na adres [email protected] najpóźniej 14 dni przed terminem zakończenia umowy o płatne członkostwo. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, Użytkownik ma prawo do jednorazowego, bezpłatnego przedłużenia płatnego członkostwa o określony w umowie o płatne członkostwo okres.
f. eDarling zastrzega sobie prawo do zablokowania informacji o Użytkowniku w przypadku, gdy stwierdzi, że są one nieprawdziwe. Przed zablokowaniem danych eDarling powiadomi Użytkownika o uznaniu konkretnych danych za nieprawdziwe i o konieczności potwierdzenia danych w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy nieprawdziwe dane mogą wprowadzić innych Użytkowników w błąd zostaną one zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie eDarling informuje, że każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość informacji zamieszczanych przez siebie.
g. eDarling gwarantuje dostępność serwisu przez 99,7% roku kalendarzowego w związku z niezbędnymi przerwami w dostępności serwisu powstałymi w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych. Przeglądy te będą przeprowadzane w okresach, które odznaczają się najmniejszą liczbą korzystających Użytkowników. eDarling nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności serwisu powstałymi w wyniku leżących po stronie Użytkownika zakłóceń w działaniu Internetu lub obiektywnego działania siły wyższej.
h. Aby mieć dostęp do wszystkich usług portalu eDarling, Użytkownik musi korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz zezwolić na obsługę nowych technologii na swoim komputerze (np. aktywacja javascript i plików cookies). Jeśli Użytkownik korzysta ze starszych lub mało rozpowszechnionych rozwiązań technologicznych, jego dostęp do usług oferowanych przez eDarling może być ograniczony.

2. Dostęp do usługi. Zawarcie umowy

a. Z serwisu eDarling mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
b. Warunkiem uzyskania dostępu do usług serwisu eDarling jest rejestracja, podczas której Użytkownik musi podać swój adres e-mail i dowolnie wybrane hasło, zawierając tym samym z eDarling umowę o Członkostwo Podstawowe, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową o podstawowe bezpłatne członkostwo, eDarling poinformuje Użytkownika, o okresie na jaki umowa ta będzie zawarta, prawie wypowiedzenia (pkt 5 i 9 Regulaminu). Po zawarciu umowy o podstawowe bezpłatne członkostwo Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą wszystkie dane umowne.
c. Rejestrując się na portalu, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest pełnoletni. Użytkownik ma prawo posiadać jedno konto na portalu. W wypadku posiadania większej ilości kont eDarling zastrzega sobie prawo do ich kasowania. Stosunek umowy o Członkostwo Podstawowe pomiędzy eDarling i zarejestrowanym Użytkownikiem rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez eDarling rejestracji. Umowa o Członkostwo Podstawowe zostaje
zawarta na czas nieoznaczony, a Użytkownik, który nie zawarł jednocześnie umowy o płatne członkostwo, może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie (poprzez likwidację profilu opisaną w pkt 5.a. poniżej). Dla zawartej umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu stanowiącego jej integralną część.
d. Płatne członkostwo oznacza zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy eDarling i zarejestrowanym Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez eDarling zamówienia na płatne Członkostwo Premium.
e. Użytkownik potwierdza, że dane użyte przez niego podczas rejestracji oraz w momencie składania zamówienia na płatne członkostwo są prawdziwe.
f. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową o płatne członkostwo, eDarling poinformuje Użytkownika o łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty, okresie na jaki umowa ta będzie zawarta, prawie wypowiedzenia (pkt 5 i 9 Regulaminu) prawie odstąpienia (pkt. 5 i 6 Regulaminu), obowiązku rozliczenia się przez Użytkownika za czas korzystania z usługi do dnia odstąpienia, dostępności usługi po dokonaniu płatności przez Użytkownika, a jeżeli został wykupiony pakiet Gwarancja Kontaktu (o którym mowa w punkcie 1 e Regulaminu) o prawach przysługujących w związku z tym konsumentowi. Po zawarciu umowy o płatne członkostwo Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą wszystkie dane umowne, w szczególności okres trwania umowy.

3. Warunki płatności

a. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. eDarling ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o płatne członkostwo. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem karty kredytowej, poprzez system PayPal oraz za pomocą sytemu DotPay.
b. Zawierając umowę o płatne członkostwo i przekazując dane dotyczące płatności, Użytkownik upoważnia eDarling do pobierania należnych opłat, również na kolejne, przedłużone okresy trwania umowy o płatne członkostwo, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie okienka na stronie płatności. W procesie zwrotu środków eDarling korzysta z tej samej metody płatności, która została użyta w początkowej transakcji.

4. Wykorzystywanie i przekazywanie danych

a. Serwis eDarling działa zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Użytkowników portalu.
Ochrona danych osobowych Użytkowników podlega prawu niemieckiemu z uwagi na to, że administrator danych: Spark Networks Services GmbH ma swoją siedzibę w Niemczech. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 pkt. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: z 26 czerwca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), z uwagi na to, że siedziba Spark Networks Services GmbH mieści się na terytorium Niemiec nie stosuje się przepisów prawa polskiego w tym zakresie, w tym nie stosuje się ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zastosowanie znajdują tu przepisy niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz obowiązującej w Niemczech ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz). Regulacje te stanowią implementację prawa unijnego do prawa niemieckiego, w tym dyrektywy 2011/83/UE z 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów oraz dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego.
b. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się na stronie portalu eDarling w zakładce „Polityka prywatności”.

5. Wyrejestrowanie się, automatyczne przedłużenie i wypowiedzenie umowy

a. Użytkownik w ramach Członkostwa Podstawowego, jak również płatnego, może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu eDarling (zlikwidować swój profil). W tym celu należy wybrać zakładkę „Konto Użytkownika”, a następnie „Moje członkostwo”. W opcji „Informacje o moim profilu” należy kliknąć „tutaj”. Likwidacja konta nie zwalania Użytkownika z uregulowania pozostałych płatności, wynikających z zawartych już umów. Likwidacja konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie stanowi podstawy do rozliczenia środków, za okres pozostały do końca umowy o płatne członkostwo.
b. Każda umowa dotycząca płatnego członkostwa przedłuża się automatycznie o określony w umowie okres na dotychczasowych warunkach. Jeśli przed upływem terminu obowiązywania umowy Użytkownik nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy o płatne członkostwo (dalej: „Wypowiedzenie”) z zachowaniem obowiązującego 14 dniowego okresu wypowiedzenia, Umowa o płatne członkostwo zostanie automatycznie przedłużona na dotychczasowych warunkach. Użytkownik w dniu przedłużenia umowy otrzyma od eDarling potwierdzenie dotychczasowych warunków świadczenia przez eDarling. Automatyczne przedłużanie umowy o płatne członkostwo jest zagwarantowane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu eDarling bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, które mogłyby zakłócić nieprzerwany dostęp Użytkownika do serwisu. Okres zawieszenia świadczenia usług przez eDarling ze względu na nieuregulowanie płatności przez Użytkownika nie jest wliczany do okresu trwania umowy o płatne członkostwo, która zostaje odpowiednio przedłużona po wniesieniu należnych opłat przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik posiada nieuregulowane należności pieniężne za okres przedłużonej umowy,
eDarling zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do konta Premium oraz skrócenie czasu trwania abonamentu o czas równy okresowi zalegania z opłatą.
c. Wypowiedzenie umowy o płatne członkostwo, zarówno przez Użytkownika, jak i przez eDarling, musi zostać złożone najpóźniej 14 dni przed końcem obowiązywania umowy o płatne członkostwo.
d. Wypowiedzenie umowy o płatne członkostwo przez Użytkownika jest skuteczne pod warunkiem złożenia przez Użytkownika Wypowiedzenia w przewidzianej formie (listownie, faksem lub e-mailem). Przy czym złożenie Wypowiedzenia uważa się za dokonane w dniu nadania listu, wysłania faksu lub wysłania wiadomości elektronicznej.
e. Wypowiedzenie umowy o płatne członkostwo może zostać złożone w przewidzianej formie (listownie, faksem, e-mailem).
f. W celu potwierdzenia autentyczności i zapobieżenia nadużyciom, Użytkownik jest proszony o podanie w Wypowiedzeniu składanym listem, faksem lub e-mailem swojego adresu e-mail użytego podczas rejestracji lub kodu bezpieczeństwa. Wypowiedzenie płatnego członkostwa w formie listownej należy przesłać na adres:

Spark Networks Services GmbH
– Dział Obsługi Klienta –
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin,
Niemcy

faksem na numer +49 (30) 868 000 311 lub drogą mailową na adres: [email protected]

g. Po zakończeniu płatnego Członkostwa Premium status Użytkownika zostaje automatycznie przekształcony w bezpłatne Członkostwo Podstawowe (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z usług).
h. Strony zachowują prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy o bezpłatne Członkostwo Podstawowe oraz o płatne członkostwo. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przysługuje eDarling w przypadku, gdy Użytkownik w czasie rejestracji, zamawiania płatnego członkostwa i / lub dokonywania zmian, umyślnie podaje fałszywe dane lub wielokrotnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności te wymienione w punkcie 7 Regulaminu, nie reagując na upomnienia ze strony eDarling, kierowane zgodnie z punktem 8 Regulaminu. W takim przypadku eDarling ma prawo zatrzymać środki Użytkownika za niewykorzystany okres Umowy o płatne członkostwo. Po każdorazowym przedłużeniu umowy o płatne członkostwo Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą dane umowne, w szczególności okres trwania umowy.

6. Odpowiedzialność eDarling. Odpowiedzialność i obowiązki Użytkowników. Zakazane czynności. Wyłączenie odpowiedzialności

a. W ramach umowy eDarling ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
b. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane podane podczas rejestracji oraz za treść zamieszczanych przez siebie informacji.
c. Użytkownik potwierdza, że zamieszczone przez niego w profilu informacje są zgodne z prawdą. Strony umowy wyrażają zgodę na ewentualne sprawdzanie przez eDarling prawdziwości informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
d. Użytkownik zapewnia, że jego członkostwo w serwisie nie służy celom gospodarczym i/lub handlowym. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania portalu w tych celach (por. pkt 7g).
e. Użytkownik zapewnia, że nie będzie umieszczał w serwisie zdjęć, tekstów, oprogramowania bądź też innych materiałów chronionych prawem autorskim lub objętych inną ochroną prawną, chyba, że posiada prawa autorskie do nich lub zgodę na ich rozpowszechnianie.
f. Użytkownik zobowiązuje się, że podczas rejestracji i korzystania z serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa.
g. Zakazane czynności. Użytkownik pod żadnym pozorem nie ma prawa:
• umyślnie podawać, jako swoich, danych osób trzecich (włącznie z adresem e-mail), w szczególności numeru konta bankowego lub numeru karty kredytowej osób trzecich;
• udostępniać danych dotyczących osób trzecich, w szczególności ich danych personalnych/osobowych, numeru faksu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, zdjęć, filmów oraz adresów stron internetowych bez zgody osoby, której te dane dotyczą;
• zamieszczać lub rozpowszechniać materiały zniesławiające lub naruszające dobre imię osób trzecich, zawierające treści obraźliwe lub w inny sposób naruszające prawo;
• grozić osobom trzecim, nagabywać lub w inny sposób naruszać ich praw (w tym praw osobistych);
• zamieszczać danych zawierających wirusy;
• używać serwisu w sposób, który wpływałby negatywnie na dostępność usług dla innych Użytkowników;
• przechwytywać lub próbować przechwytywać e-maile innych Użytkowników;
• zamieszczać na swoim profilu reklam innych portali społecznościowych;
• wysyłać tzw. „łańcuszków szczęścia” i innego rodzaju spamu;
• podawać w swoim profilu szczegółowych danych takich jak: dane personalne, adres, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, nazwa lub inne dane Użytkownika używane w komunikatorach lub innych serwisach internetowych;
• udostępniać swojego hasła i loginu innym osobom lub korzystać z jednego konta wspólnie z innymi osobami.
h. Pod pojęciem niedozwolonego wykorzystania serwisu w celach gospodarczych lub handlowych rozumie się w szczególności:
• odpłatne oferowanie towarów lub usług każdego rodzaju, zachęcanie do składania ofert lub odsyłanie do miejsca, gdzie oferty mogą być składane;
• reklamowanie stron internetowych poświęconych działalności gospodarczej, w szczególności takich stron, na których oferowane są odpłatnie towary i usługi, stron internetowych służących przedstawieniu lub promocji przedsiębiorstw lub innych podobnych stron internetowych. Odnosi się to w szczególności do reklam w formie pop-up, banerów reklamowych lub wyróżniających się linków;
• umieszczanie linków zawierających (bezpośrednie lub pośrednie) przekierowanie do innego serwisu portalu społecznościowego lub randkowego;
• zamieszczanie numerów telefonów (w tym komórkowych) oraz numerów sms, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą, m.in. tzw. „numerów 0 700″;
• zawieranie znajomości w celu osiągnięcia zysku, w szczególności poprzez wskazywanie numerów telefonów lub numerów sms, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą;
• poszukiwanie pracowników (np. modelek/modeli) dla agencji lub innego rodzaju usługodawców;
• gromadzenie udostępnianych w serwisie danych lub dążenie do pozyskania danych (np. numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego) do celów handlowych, w szczególności w celu ich komercyjnego wykorzystania, reklamy lub odsprzedaży;
i. rozpowszechnianie wśród Użytkowników serwisu reklam w jakiejkolwiek formie lub wysyłanie wiadomości o charakterze handlowym. Dotyczy to w szczególności umieszczania w profilu Użytkownika linków lub wysyłanie wiadomości poprzez wewnętrzny system komunikacji.

7. Zablokowanie w przypadku podejrzenia

a. W przypadku skargi ze strony osób trzecich, dotyczącej uzasadnionego podejrzenia złamania prawa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, eDarling ma prawo do zablokowania treści, których ta skarga lub podejrzenie dotyczy. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia określonego w pkt 5.h powyżej pozostaje w mocy.
b. Zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika wymaga uprzedniego upomnienia. eDarling upomina Użytkownika w celu umożliwienia mu wyjaśnienia podejrzenia lub zaradzenia naruszeniom. Jeśli zablokowanie treści zamieszczonych przez Użytkownika jest konieczne w celu uniknięcia szkody, po uprzednim
upomnieniu Użytkownika, do czasu otrzymania przez eDarling wyjaśnień od Użytkownika, eDarling niezwłocznie zablokuje treści.
c. Treść profilu może zostać w każdym momencie usunięta bądź zablokowana przez eDarling, jeżeli zażąda tego sąd lub właściwy urząd lub gdy korzystanie z serwisu przez Użytkownika zostanie zakończone w wyniku wypowiedzenia umowy o Członkostwo Podstawowe. To samo stosuje się, gdy zablokowanie lub usunięcie profilu jest niezbędne ze względu na grożącą eDarling lub innemu Użytkownikowi szkodę.
d. Po zablokowaniu treści zamieszczonych przez Użytkownika jego zobowiązanie do uiszczenia niedokonanych
dotychczas opłat wynikających z płatnego członkostwa nie wygasa. W przypadku nieuzasadnionego zablokowania dostępu do usług Premium, czas trwania płatnego członkostwa zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku, gdy przedłużenie nie jest możliwe albo obiektywnie niewykonalne, eDarling zwróci opłatę za czas zablokowania.

8. Zmiana Regulaminu

a. eDarling zastrzega sobie prawo do dokonywania w niniejszym Regulaminie zmian ze skutkiem na przyszłość. eDarling poinformuje wszystkich zarejestrowanych Użytkowników o zmianach. Zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od poinformowania o zmianach Użytkownik nie wypowie umowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5 Regulaminu. W przypadku umów o płatne członkostwo do końca okresu ich obowiązywania, stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu, chyba, że nowy regulamin przewiduje korzystniejsze warunki dla Użytkownika. Zastrzeżenie to nie dotyczy cen i okresów zawartej już umowy.

9. Postanowienia końcowe

a. Do niniejszego Regulaminu oraz do każdej umowy o Członkostwo Podstawowe i umowy o płatne Członkostwo Premium, jak również dla wszelkich wynikających z nich sporów między stronami mają zastosowanie przepisy prawa niemieckiego.
b. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę. Jednakże, nie stosuje się tego przepisu do umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne, w tym przepisy prawa polskiego. Tym samym, w przypadku gdy postanowienia niniejszego regulaminu okażą się mniej korzystne dla Użytkownika niż polskie prawo konsumenckie to wprost znajdują zastosowywanie w szczególności: przepisy polskiej ustawy z 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) do umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku, a do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku zastosowanie znajdą ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, o ile niniejszy Regulamin nie zawiera korzystniejszych postanowień.
c. Użytkownik w każdym czasie może złożyć reklamację w przypadku niezadowolenia z świadczonych przez eDarling usług, czy też konieczności likwidacji konta z przyczyn niezależnych od Użytkownika, poprzez formularz na stronie internetowej eDarling lub e-mailem na adres: [email protected]. eDarling niezwłocznie ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji lub prośby, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
d. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane będą polubownie, na przykład w drodze negocjacji lub mediacji.
e. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia po wyczerpaniu polubownych negocjacji lub mediacji będą mogły wystąpić na drogę sądową. W przypadku gdy powodem jest eDarling, sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla Użytkownika. Natomiast w przypadku, gdy powodem jest Użytkownik, sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla Użytkownika lub sąd powszechny w Monachium, wedle uznania Użytkownika.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo, w terminie czternastu dni bez podania przyczyny, odstąpić od zawartej umowy. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, gdy przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listownie na adres:

Spark Networks Services GmbH
– Dział Obsługi Klienta –
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Niemcy

faksem: +49 (30) 868 000 311 lub drogą mailową na adres: [email protected] Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowego wzoru formularza, co nie jest jednak obowiązkowe. Można także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne elektroniczne oświadczenie, znajdujące się na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania odstąpienia od umowy (np. przez e-mail).
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, wystarczy poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi).

Skutki odstąpienia

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, natychmiast zostają zwrócone wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Użytkownika, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Użytkownik wybrał inny sposób dostarczenia pisma odstąpienia, niż oferowane przez nas). Zwrot środków następuje nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie o rezygnacji z umowy. W procesie zwrotu środków korzystamy z tej samej metody płatności, która została użyta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będzie naliczana dodatkowa opłaty za zwrot środków.
Jeśli Użytkownik wymaga odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi), obowiązkowe jest uiszczenie opłaty równej ilości dni wykorzystanych na portalu, naliczonej aż do dnia powiadomienia nas o chęci odstąpienia. Wymagana kwota odpowiada wartości już dostarczonej usługi, w porównaniu do łącznej wartości przewidzianej za dostarczenie całej usługi.

Formularz odstąpienia od umowy
(W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz odesłanie go do naszej firmy)
Dane adresowe: Spark Networks Services GmbH
Dział Obsługi Klienta
Kohlfurter Str. 41/43
10999 Berlin
Niemcy
E-Mail: [email protected]
Fax: +49 (30) 868 000 311
Niniejszym odstępuję od zawartej umowy o świadczenie następującej usługi:
Data wykupienia usługi:
Imię i nazwisko:
Adres mailowy:
Podpis (w przypadku listownego wysłania formularza):
Data:

pomoc