Wygraj wycieczkę na Majorkę dla singli!

Wycieczka na Majorke

eDarling ma już 5 lat i z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Wygraj wycieczkę na przepiękną Majorkę oraz poznaj ciekawych singli z Polski. Chcesz się dowiedzieć jak wygrać? Czytaj dalej.

Majorka to malownicza hiszpańska wyspa. Piękne plaże, zapierające dech w piersiach widoki, urokliwe miasteczka i zabytki zachwycą każdego. W to wyjątkowe miejsce zwycięzca konkursu wyruszy wraz z doświadczonym biurem podróży One Fun, które od lat specjalizuje się w organizowaniu wycieczek dla singli.

Co zapewnia fundator nagrody:

 • Zakwaterowanie w hotelu trzygwiazdkowym na przedmieściach stolicyMajorke
 • Formuła All Inclusive
 • Możliwość poznania singli z Polski
 • Wypoczynek na piaszczystych plażach, rejs statkiem, wieczorne imprezy
 • Dla chętnych osób wycieczki fakultatywne i zwiedzanie wyspy
 • Animacja czasu wolnego, wspólne aktywności, opieka przewodnika grupy z Polski
 • Niespodzianki od sponsorów, bogaty program imprezowy w klubach
 • Przelot na miejsce samolotem rejsowym i transfery

Więcej informacji można znaleźć na stronie One Fun.

Majorke

Co zrobić aby wygrać:

 1. Kup dowolne konto Premium Plus na eDarling w dniach 10-23.08.2015.
 2. Odpowiedz na krótkie pytanie konkursowe za pomocą formularza tutaj.
 3. Sprawdź czy wygrałeś! Ogłoszenie wyników 24.08.2015.

Fundatorem nagrody jest:

onefun.pl

ZWYCIĘZCĄ KONKURSU JEST: Pani Weronika.P z Kołobrzegu

Serdecznie gratulujemy!

W razie pytań prosimy o kontakt z [email protected]

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu „Majorka”.

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Konkurs o nazwie „Majorka” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez firmę Affinitas GmbH, z siedzibą w Berlinie przy ulicy Kohlfurter Straße 41/43, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 115958 B przez Sąd Rejonowy Berlin Charlotenburg NIP DE263260611, zwaną dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagrody, czyli wycieczki na Majorkę dla singla w dniach 6.08-13.08.2015 jest Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ulicy 11 listopada 45d/2. Filia Ateńska 10/112, w Warszawie, wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośrednikow turystycznych Województwa Podlaskiego pod nr: EST-II.5222.1.13.2014. Biuro podróży znane jest pod nazwą portalu internetowego One Fun.pl

1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez portal randkowy eDarling. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10 sierpnia 2015 roku do 23 sierpnia 2015 roku. Prace nadesłana tylko w tym terminie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 24 sierpnia 2015 roku na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.edarling.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Aby spełnić warunki uczestnictwa w konkursie każdy biorący w nim udział musi wykupić dowolne członkostwo Premium na eDarling w dniach 10-23.08.2015.
2.2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które są aktywnymi użytkownikami portalu randkowego eDarling.
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (tj. portalu randkowego eDarling.pl ) ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 10 sierpnia 2015 roku do dnia 23 sierpnia 2015 roku wykupują dowolne członkostwo Premium na eDarling, a następnie przesyłają Organizatorowi teksty konkursowe. Tematyka musi dotyczyć tematu Konkursu. Prace muszą zostać nadesłane za pośrednictwem formularza konkursowego. Termin, o którym mowa w ustępie 3.1. uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca tekst zostanie odebrana przez serwer formularza Organizatora do dnia 23 sierpnia 2015 roku do godziny 23.59.
3.2. Jeden Uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedną pracę konkursową .
3.3. Nadesłanie prac konkursowych, o których mowa w ustępie 3.1., jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Korespondencja, o której mowa w punkcie 3.1. Regulaminu powinna także zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres korespondencyjny (pocztowy oraz e-mail), telefon kontaktowy

c) adres zamieszkania, wystarczające jest podanie tylko miejscowości
c) oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Affinitas GmbH dla celów przeprowadzenia Konkursu „Majorka”.
3.4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) nadesłana przez Uczestnika praca jest dziełem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-c) poniżej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworów (np. poprzez jego skrócenie, montaż z innymi utworami i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania tekstu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisu www.edarling.pl, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu,
c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez Uczestnika utworów, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworów (np. poprzez ich skrócenie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej).

4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
4.1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem 1 laureata, który otrzymaje nagrodę w postaci jednej wycieczki na Majorkę w dniach 6-13.09.2015.

4.2. Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
4.3. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby delegowane przez Organizatora.
5. Nagrody.
5.1. Organizator opublikuje na stronie portalu oraz na stronie Facebook portalu eDarling l listę zwycięzców Konkursu wraz z wyróżnionymi tekstami.
5.2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej oraz drogą mailową na adres email podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu.
5.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5.4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na maila lub korespondencję pocztową Organizatora z pytaniem o potwierdzenie adresu na który nagroda ma być wysłana, w ciągu 14 dni od jej przesłanie, prawo zwycięzcy do wynagrodzenia wygasa. W przypadku braku potwierdzenia adresu wysłania nagrody w wyżej wymienionym terminie, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

5.5 Fundator nagrody zastrzega sobie możliwość odwołanie i przełożenie wycieczki na inny termin lub zamianę wycieczki na inną.
6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin , z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.
7. Ochrona danych osobowych.
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania i wydania nagrody na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 3.3, ustęp d) Regulaminu .
7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Affinitas GmbH.
7.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7.1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje publikację imienia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
7.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB