Konkurs „Miłosne melodie”. Wygraj płytę!

Konkurs muzyczny

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać płytę zawierającą utwory idealne do słuchanie we dwoje! Zasady są bardzo proste, znajdziecie je poniżej.

Wspólnie z Sony Music Poland ogłaszamy konkurs dotyczący najlepszych miłosnych piosenek. Zasady są bardzo proste: wystarczy, że masz konto w serwisieokładka płyty eDarling i wskażesz, który z niżej wymienionych utworów (znajdujących się w tabelce, pod tekstem) uważasz za najlepszą melodię miłosną (dodając krótkie uzasadnie swojego wyboru). Osoby, które prześlą najciekawsze odpowiedzi, otrzymają płytę „Sexy Vibes”. Odpowiedź należy wysłać za pomocą naszej strony, wystarczy, że klikniesz tutaj (głosowanie zakończone).

Wszystkie niżej wymienione piosenki znalazły się na płytach, które można wygrać. W skład nagrody wejdą 2 CD. Na pierwszym z krążków znalazły się utwory m.in. Ciary, Johna Legenda, czy Miguela. Na drugim dostępne są najpiękniejsze miłosne klasyki, m.in. Elvisa Presleya, Billie Holiday, Marvina Gaya i innych.

CD1

CD2

1. Alicia Keys & Maxwell -Fire We Make

1. The Ronettes-Be My Baby

2. Ciara-Body Party

2. Michael Bolton-When a Man Loves a Woman

3. Evil Needle-Sunday Morning

3. Whitney Houston-Saving All My Love for You

4. A$AP Rocky-L$D

4. Elvis Presley-Unchained Melody

5. Alina Baraz & Galimatias-Can I

5. Billie Holiday-The Very Thought Of You

6. G-Eazy feat. Blackbear-Remember You

6. Santana-Bella

7. John Legend-Made to Love

7. Europe-Carrie

8. J. Cole-Wet Dreamz

8. The Bangles-Eternal Flame

9. Jennifer Lopez-Come Over

9. Teddy Pendergrass-Turn Off the Lights

10. Miguel-Use Me

10. The Isley Brothers-Between The Sheets

11. Justin Timberlake-Summer Love

11. Stan Walker-Let’s Get It On

12. Usher-Good Kisser

12. Marvin Gaye-Sexual Healing

13. Tinashe feat. Chris Brown-Player

13. Little Girl-Redbone

14. Oh Land-Wolf & I

14. Journey-Open Arms

15. Sia-Fire Meet Gasoline

15. Boston-More than a feeling

Fragmentów niektórych utworów można posłuchać po kliknięciu tutaj.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna sie 29.04.2016 i upływa 20.05.2016. Listę Laureatów Konkursu ogłosimy w dniu 24 maja na stronie eDarling.pl oraz na naszej stronie na Facebooku!

Zwycięscy konkursu otrzymali powiadomienie drogą mailową. Poniżej prezentujemy wybrane, zwycięskie odpowiedzi:

P. Irena: „Evil Needle Sunday Morning. Nie potrzeba słów, ten utwór pasuje do każdej scenerii: ogień w kominku i lampka wina, świece i wanna, plaża i wschód słońca, i oczywiście ramiona tej najważniejszej w życiu osoby.”

P. Agnieszka: „Uwazam, że to posenka Michaela Boltona-When a Man Loves a Woman. Jego głos wprowadza w wyjatkowy nastrój nawet twardziela. Piosenka oddaje to coś, co zdarza sie między dwojgiem ludzi.”

logo Sony

Regulamin konkursu „Miłosne melodie”

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Konkurs o nazwie „Miłosne melodie” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez firmę Affinitas GmbH, z siedzibą w Berlinie przy ulicy Kohlfurter Straße 41/43, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 115958 B przez Sąd Rejonowy Berlin Charlotenburg NIP DE263260611, zwaną dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagród, czyli 10 egzemplarzy płyty „Sexy Vibes“ jest SONY Music Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chóralnej 14, 02-879 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008269, NIP 951-20-06-358.
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez portal randkowy eDarling. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 29 kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku. Prace nadesłana tylko w tym terminie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 24 maja 2016 roku na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.edarling.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie eDarling (Podstawowe, Premium, Premium Plus).
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (tj. portalu randkowego eDarling.pl )ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 29 kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku przesyłają Organizatorowi odpowiedzi konkursowe wraz ze zgodą na opublikowanie ich na stronie www.edarling.pl oraz na stronie www.facebook.com/edarlingPL . Tematyka musi dotyczyć tematu Konkursu. Prace muszą zostać nadesłane za pośrednictwem linku dostępnego na stronie. Termin, o którym mowa w ustępie 3.1. uznaje się za dotrzymany, jeżeli wiadomość zawierająca tekst zostanie odebrana przez serwer Organizatora do dnia 20 maja 2016 roku do godziny 23.59.
3.2. Jeden Uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedną odpowiedź w ramach Konkursu.
3.3. Nadesłanie prac konkursowych, o których mowa w ustępie 3.1., jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Korespondencja, o której mowa w punkcie 3.1. Regulaminu powinna także zawierać następujące informacje:
a) adres email albo numer telefonu kontaktowego, za pomocą których Organizator będzie mógł się skontaktować z Uczestniekiem, jeśli Uczestnika wygra nagrodę w Konkursie
b) oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Affinitas GmbH dla celów przeprowadzenia Konkursu „Miłosne melodie”.
c) zgodę na przekazanie przez firmę Affinitas adresu pocztowego SONY Music Entertainment Poland Sp. z o.o, które prześle nagrodę, w razie wygranej w Konkursie.

3.4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) nadesłana przez Uczestnika praca jest dziełem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-c) poniżej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworów (np. poprzez jego skrócenie, montaż z innymi utworami i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania tekstu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisu www.edarling.pl, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu,
c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez Uczestnika utworów, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworów (np. poprzez ich skrócenie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej)

4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
4.1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci jednego z egzemplarzy płyty „Sexy Vibes”
4.2. Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która wyłoni Laureatów Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
4.3. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby delegowane przez Organizatora.

5. Nagrody.
5.1. Organizator opublikuje na stronie portalu oraz na stronie Facebook portalu eDarling l listę zwycięzców Konkursu wraz z wyróżnionymi tekstami.
5.2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej oraz drogą mailową na adres email podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu.
5.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5.4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na maila lub korespondencję pocztową Organizatora z pytaniem o potwierdzenie adresu na który nagroda ma być wysłana, w ciągu 14 dni od jej przesłania, prawo zwycięzcy do wynagrodzenia wygasa. W przypadku braku potwierdzenia adresu wysłania nagrody w wyżej wymienionym terminie, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin , z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

7. Ochrona danych osobowych.
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania oraz wydania nagrody na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 3.3, ustęp d) Regulaminu .
7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.). Administratorem danych osobowych jest Affinitas GmbH.
7.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7.1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje publikację imienia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
7.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB