Czy miłość warta jest wszelkich poświęceń?

książki

Wyobraź sobie sytuację: osoba, którą od lat kochasz, nagle zmienia się nie do poznania… Na jaw wychodzą tajemnice, o których nie miałeś/miałaś pojęcia. Chcesz zrozumieć za wszelką cenę, co takiego wydarzyło się, że człowiek, z którym dzielisz życie od lat staje się z dnia na dzień kimś obcym. Czy za cenę własnego szczęścia, spróbujesz ratować Wasz związek?

Okazją do naszych rozważań stała się najnowsza książka skandynawskiego autora C. Jungersena zatytułowana „Znikasz”:okładka

Mia cieszyła się, kiedy jej mąż znów zaangażował się w ich związek, który jeszcze niedawno przechodził poważny kryzys. Jednak gdy Frederik podczas rodzinnych wakacji doznaje ataku nerwowego, okazuje się, że powodem zmian jego osobowości jest guz mózgu. Wkrótce wychodzi na jaw, że mężczyzna w tajemnicy przed rodziną dopuścił się milionowych oszustw.

Razem z wydawnictwem Znak Literanova zapraszamy Was do udziału w konkursie, w którym macie szansę wygrać jedną z trzech książek pt. „Znikasz”.

Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: „Czy miłość warta jest wszelkich poświęceń?”

Recenzje:

„Ta opowieść chwyta czytelnika za gardło, zarówno podczas lektury, jak i już po tym, jak
odłoży tę książkę. Znikasz wyróżnia się nie tylko świetną fabułą, ale także tym, w jaki sposób
oddziałuje na czytelników”.

Metroxpress

„Ta powieść nie tylko sprostała moim oczekiwaniom. Po przeczytaniu jej siedziałam jak
ogłuszona. To trzeba przeczytać!”

Femina *****

Ponadto książkę polecają, m.in.:

Joanna Heidtman:

Ciekawa powieść. Ale ciekawa nie tylko ze względu na fabułę i akcję. Ciekawa dlatego, że skłania nas do zadania sobie „niebezpiecznych” pytań: Kim jestem? Jeśli zazwyczaj jestem pełen energii, radosny i empatyczny, ale któregoś dnia dnia staję niecierpliwy, gadatliwy i arogancki, ponieważ mój mózg został „nakarmiony” innymi neuroprzekaźnikami, czy to oznacza, że naprawdę stałem się inną osobą? Co dzieje się z naszym „starym” ja, kiedy pojawia się nowe? Kiedy jesteśmy „prawdziwi”?

Jacek Santorski:

Autor porusza tematy, które dotyczą każdego z nas: jak kontrolujemy gniew, impulsywne reakcje i pragnienia, na czym opiera się nasza siła woli, dlaczego tak wielu rodzicom, szefom,współmałżonkom, nauczycielom i lekarzom brakuje szacunku i empatii dla innych. Stawia trudne pytania o granice poświęcenia, gdy partner potrzebuje opieki, a nie odwzajemnia naszej miłości i potrzeby seksualnej bliskości, o to, jak zrozumieć i okazywać zrozumienie w trudnych relacjach z dziećmi, gdy stają się dorosłe, oraz czym jest miłość i jakie są jej wymiary i formy ekspresji. Narracja książki wciąga, autor szokuje, zaskakuje, porusza i wzrusza. Jestem przeświadczony, że niezależnie od tego, jak determinują to nasze mózgi, po tej poruszającej umysły i serca lekturze będziemy trochę lepsi i szczęśliwsi…

Szczegóły regulaminu konkursu poniżej:

Regulamin konkursu:
1. Postanowienia ogólne.
1.1 Konkurs o nazwie „Znikasz” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez firmę Affinitas GmbH, z siedzibą w Berlinie przy ulicy Kohlfurter Straße 41/43, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 115958 B przez Sąd Rejonowy Berlin Charlotenburg NIP DE263260611, zwaną dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagród, czyli 3 książek pt. „Znikasz” jest wydawnictwo Znak Literanova z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 37.
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez portal randkowy eDarling. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnaia 2015 roku. Prace nadesłana tylko w tym terminie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 września 2015 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (tj. portalu randkowego eDarling.pl ) ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku przesyłają Organizatorowi teksty konkursowe wraz ze zgodą na opublikowanie ich na stronie www.edarling.pl oraz na stronie www.facebook.com/edarlingPL. Tematyka musi dotyczyć tematu Konkursu. Prace muszą zostać nadesłane za pośrednictwem formularza konkursowego. Termin, o którym mowa w ustępie 3.1. uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca tekst zostanie odebrana przez serwer formularza Organizatora do dnia 31 sierpnia 2015 roku do godziny 23.59.
3.2. Jeden Uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedną pracę konkursową .
3.3. Nadesłanie prac konkursowych, o których mowa w ustępie 3.1., jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Korespondencja, o której mowa w punkcie 3.1. Regulaminu powinna także zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres korespondencyjny lub telefon kontaktowy
c) oraz oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu eDarling i ZNAK dla celów przeprowadzenia Konkursu „Znikasz „.
3.4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) nadesłana przez Uczestnika praca jest dziełem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-c) poniżej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworów (np. poprzez jego skrócenie, montaż z innymi utworami i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania tekstu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisu www.edarling.pl, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu,
c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez Uczestnika utworów, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworów (np. poprzez ich skrócenie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej).
4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
4.1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci jednej z książki pt. „Znikasz”
4.2. Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
4.3. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby delegowane przez Organizatora.
5. Nagrody.
5.1. Organizator opublikuje na stronie portalu oraz na stronie Facebook portalu eDarling l listę zwycięzców Konkursu wraz z wyróżnionymi tekstami.
5.2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej oraz drogą mailową na adres email podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu.
5.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5.4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na maila lub korespondencję pocztową Organizatora z pytaniem o potwierdzenie adresu, na który nagroda ma być wysłana, w ciągu 14 dni od jej przesłanie, prawo zwycięzcy do wynagrodzenia wygasa. W przypadku braku potwierdzenia adresu wysłania nagrody w wyżej wymienionym terminie, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin , z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.
7. Ochrona danych osobowych.
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania i wydania nagrody na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 3.3, ustęp d) Regulaminu .
7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Affinitas GmbH.
7.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7.1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje publikację imienia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
7.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

O autorze: Redakcja eDarling Zobacz więcej artykułów autorstwa Redakcja eDarling

Banner FB