INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości.

Okładka książki

Czy chcielibyście, aby na Wasze pytanie dotyczące miłości, seksu lub związku odpowiedzieli – wybitny polski seksuolog oraz autor bestsellerowych powieści? Właśnie macie na to szansę!

Wspólnie z wydawnictwem ZNAK ogłaszamy konkurs na najciekawsze pytania, na które odpowiedzą prof. Z. Izdebski oraz Janusz L. Wiśniewski.

6. listopada premiera książki pt. „INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości.”. Z tej okazji mamy dla Was do wygrania jej egzemplarze!

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić nasz krótki formularz, gdzie wystarczy wpisać pomysł na pytanie, które chcielibyście zadać autorom książki – nawiązujące do takich zagadnień jak miłość, intymność, seks, związki. Nie zapomnijcie podać Waszego adresu mailowego! Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy 10 najciekawszych, z których stworzymy wywiad i opublikujemy go na naszej stronie internetowej! Ponadto autorzy zwycięskich pytań otrzymają najnowszą książkę Z. Izdebskiego i J.L. Wiśniewskiego „INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości.”.

Oto wybrane fragmenty książki:

PO CO LUDZIOM WIERNOŚĆ?

(fragmenty)

Janusz L. Wiśniewski: Chcesz znać odpowiedź na jedno z najtrudniejszych pytań, jakie ludzie sobie zadają? Dlaczego kobieta idzie do łóżka z innym mężczyzną, a wraca do męża i chce z nim trwać w związku? I dlaczego to samo robi mężczyzna? Skąd się to bierze? (…)

ZI: To jest bardzo ciekawe, skomplikowane, dlaczego ludzie, którzy deklarują, że chcą być razem, nie zamierzają przerywać swoich relacji, są w nich szczęśliwi – mają epizody niewierności. Czy chcemy tu zatem powiedzieć: możesz kochać i mimo to, że kochasz, wchodzić w relacje z kimś innym?

TY MNIE CHYBA JUŻ NIE KOCHASZ?!

(fragmenty)

Zbigniew Izdebski: Kochasz, nie kochasz…

Janusz L. Wiśniewski: Kontakty seksualne zakochanych z czasem tracą na intensywności, zafascynowanie sobą nie trwa wiecznie. Ogromna ilość wydzielanej dopaminy powoduje, że ludzie nieustannie chcą chodzić ze sobą do łóżka. (…) Z czasem jednak następuje zmniejszenie wydzielania substancji chemicznych za sprawą obcowania z osobą, która dostarcza podniecających bodźców.

Autorzy książki
ZI: W ten sposób dochodzimy do pytania: „Czy ty mnie już nie kochasz?”.

JLW: Ależ kocham, ale jakby troszkę… inaczej, żeby nie powiedzieć: mniej. Następuje normalny socjologiczny proces, który nazywa się habituacją. (…)

ZI: Ludzie nie pożądają się już tak bardzo jak w początkowym etapie związku. Badania Instytutu Kinseya potwierdzają, że atrakcyjność seksualna partnerów w ciągu pierwszego, drugiego roku małżeństwa drastycznie spada. (…) Ludzie są ze sobą z uwagi na… I tu gama motywacji jest przeogromna. Nie wykluczając oczywiście miłości, której intensywność po prostu sukcesywnie spada i staje się przyzwyczajeniem.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Aby to zrobić kliknij w podany link i wypełnij krótki formularz -> konkurs „INTYMNIE”

Regulamin konkursu „INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości”

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Konkurs o nazwie „INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez firmę Affinitas GmbH, z siedzibą w Berlinie przy ulicy Kohlfurter Straße 41/43, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 115958 B przez Sąd Rejonowy Berlin Charlotenburg NIP DE263260611, zwaną dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagród, czyli 10 egzemplarzy książki autorstwa prof. Z. Izdebskiego i Janusza L. Wiśniewskiego „„INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości“ jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000064794, numer NIP: 676-007-57-68, numer REGON 008072826.
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez portal randkowy eDarling. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 6 listopada 2014 roku do 20 listopada 2014 roku. Prace nadesłana tylko w tym terminie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 25 listopada 2014 roku na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej.
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.edarling.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie.
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
2.3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (tj. portalu randkowego eDarling.pl )ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
3.1. Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 6 listopada 2014 roku do 20 listopada 2014 roku przesyłają Organizatorowi pytania konkursowe wraz ze zgodą na opublikowanie ich na stronie www.edarling.pl oraz na stronie www.facebook.com/edarlingPL . Tematyka musi dotyczyć tematu Konkursu. Prace muszą zostać nadesłane za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.surveymonkey.com/s/intymnie_pytania. Termin, o którym mowa w ustępie 3.1. uznaje się za dotrzymany, jeżeli korespondencja zawierająca tekst zostanie odebrana przez serwer Organizatora do dnia 20 listopada 2014 roku do godziny 23.59.
3.2. Jeden Uczestnik może nadesłać nie więcej niż jedno pytanie w ramach Konkursu.
3.3. Nadesłanie prac konkursowych, o których mowa w ustępie 3.1., jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Korespondencja, o której mowa w punkcie 3.1. Regulaminu powinna także zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres zamieszkania Uczestnika, adres korespondencyjny (pocztowy oraz e-mail), telefon kontaktowy
c) oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Affinitas GmbH dla celów przeprowadzenia Konkursu „INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości „.
d) zgodę na przekazanie przez firmę Affinitas adresu pocztowego Instytutowi Wydawniczemu Znak sp. z.o.o., które prześle nagrodę, w razie wygranej w konkursie.

3.4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) nadesłana przez Uczestnika praca jest dziełem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-c) poniżej,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworów (np. poprzez jego skrócenie, montaż z innymi utworami i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej) poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.edarling.pl oraz www.facebook.com/edarlingPL oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania tekstu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisu www.edarling.pl, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu,
c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez Uczestnika utworów, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworów (np. poprzez ich skrócenie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej)
4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
4.1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem 10 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci jednego z 10 egzemplarzy książki autorstwa prof. Z. Izdebskiego i Janusza L. Wiśniewskiego „„INTYMNIE. Rozmowy nie tylko o miłości“
4.2. Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
4.3. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby delegowane przez Organizatora.

5. Nagrody.
5.1. Organizator opublikuje na stronie portalu oraz na stronie Facebook portalu eDarling l listę zwycięzców Konkursu na najciekawsze pytanie skierowane do autorów książki. Nestępnie autorzy odpowiedzą na wybrane pytania, a wywiad z nimi opublikowany zostanie na portalu eDarling.
5.2. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej oraz drogą mailową na adres email podany przy rejestracji Uczestnika do Konkursu.
5.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5.4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na maila lub korespondencję pocztową Organizatora z pytaniem o potwierdzenie adresu na który nagroda ma być wysłana, w ciągu 14 dni od jej przesłania, prawo zwycięzcy do wynagrodzenia wygasa. W przypadku braku potwierdzenia adresu wysłania nagrody w wyżej wymienionym terminie, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin , z dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
6.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

7. Ochrona danych osobowych.
7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania i wydania nagrody na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 3.3, ustęp d) Regulaminu .
7.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Affinitas GmbH.
7.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7.1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje publikację imienia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
7.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

O autorze: Asia Smiger Zobacz więcej artykułów autorstwa Asia Smiger

Banner FB